CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: BÁC SĨ HOÀNG TUYÊN
tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân - BSCK2 Lê xuân tân
Phó tổng giám đốc: CN xây dựng nguyễn văn thủy