DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VÀ TRƯỞNG, PHÓ KHOA/ PHÒNG BVQTTN

 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: BSĐK - Hoàng Tuyên
Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng phòng KT
Hoàng Văn Chung - Trưởng khoa KB
Nguyễn Thúy Hiền - Phó khoa KB
Nguyễn Văn Thóa - Trưởng khoa Nội TH
Ngô Thái Sơn - Trưởng khoa Nhi
Đàm Thị Nga - Phó Trưởng khoa Nhi
Nông Văn Toản - Trưởng khoa Ngoại TH
Lê Văn Bằng - Trưởng khoa CTCH
Triệu Văn Lang - Phó trưởng khoa CTCH
Nguyễn Thị Yến - Trưởng khoa Phụ sản
Nông Thị Thu - Trưởng khoa GMHS
Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng khoa Mắt
Đỗ Thúy Quỳnh - Trưởng khoa Mắt
Đặng Quang Thọ - Trưởng khoa TMH
Trần Thu Bé - Phó trưởng khoa TMH
Nguyễn Ngọc Diễm - Trưởng khoa RHM
Đinh Quang Thắng - Trưởng khoa CĐHA
Phạm Trung Kiên - Trưởng khoa TDCN
Nông Thị Gia - Trưởng khoa YHCT -VLTL& PHCN
Nông Hải Anh - Phó Trưởng khoa CĐH